Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 25 2018

viva-salvadore
6572 ddd8 500
Reposted fromhissyfit hissyfit viasummerstar summerstar
viva-salvadore
5966 ae80 500
Reposted fromtfu tfu viasummerstar summerstar
viva-salvadore
5655 4071 500
0304 61d8 500
viva-salvadore
1951 33ff
Reposted fromEtnigos Etnigos viasummerstar summerstar
viva-salvadore
Reposted fromFlau Flau viasummerstar summerstar
viva-salvadore
sto procent zgody. 
viva-salvadore
Szkoda mi Kaśki Solskiej. Cały humor w filmie jest podszyty jej osobistym dramatem. Facet, rodzice, rodzina, a nawet zupełnie obcy ludzie - każdy z nich miał genialny plan na jej życie. Nikogo nie interesowało czego ona chce. A ona naprawdę nie chciała dużo. Tylko skończyć studia, pójść do pracy, zobaczyć trochę świata, poczuć się sobą, przekonać się, że jest silna i mocna, że potrafi sobie sama poradzić ze wszystkim, że nie musi się niczego bać. Oni to zlekceważyli i wyśmiali. 
Trafiła z deszczu pod rynnę. Z jednego ślubnego kobierca na drugi. Tylko pan młody trochę przystojniejszy.
Szkoda mi Kaśki Solskiej. Trzymajcie się Kaśki Solskie.
— przemyślenia na temat
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viaberewere berewere
viva-salvadore
viva-salvadore

October 09 2018

viva-salvadore
0502 ccd4 500
Reposted fromobliviate obliviate viahogwarts hogwarts
viva-salvadore
Reposted fromTullfrog Tullfrog viaikari ikari

August 05 2018

viva-salvadore
4503 eaa0 500
via Radość.
Reposted fromnutt nutt viamglistyporanek mglistyporanek
viva-salvadore
Reposted fromsilence89 silence89 viaaskman askman
viva-salvadore
5416 28fd
Reposted fromdeathtoscifi deathtoscifi viaberewere berewere
viva-salvadore
Reposted fromFlau Flau viaberewere berewere
viva-salvadore
5831 caea 500
Reposted frommahiaslsan mahiaslsan vianoisetales noisetales
viva-salvadore
4041 4148
Reposted fromEtnigos Etnigos viagdziejestola gdziejestola

July 15 2018

7390 ba8c 500
Reposted fromerial erial vianoelya noelya
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl