Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 11 2019

viva-salvadore
viva-salvadore
viva-salvadore
9623 163b
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viathebelljar thebelljar

February 21 2019

viva-salvadore
0251 019a 500
Reposted fromTamahl Tamahl viaikari ikari
viva-salvadore
viva-salvadore
7668 f5dd
Reposted frombluuu bluuu viasatyra satyra
0644 569f
Reposted fromtwice twice viasatyra satyra
viva-salvadore
0134 115a 500
Reposted frompunisher punisher viasatyra satyra
0509 8f2e
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viabluejane bluejane
viva-salvadore
Reposted fromoll oll viabluejane bluejane
viva-salvadore
1205 5732
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viabeeth beeth
viva-salvadore
1640 c3a5 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viadisheveled disheveled
viva-salvadore
1735 4bb5
Reposted fromsavatage savatage viadisheveled disheveled
viva-salvadore

February 02 2019

viva-salvadore
viva-salvadore
2253 b9d0
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viapure-bliss pure-bliss
viva-salvadore
Reposted fromshakeme shakeme viastylish stylish
viva-salvadore
Trzeba umieć nabrać takiego wewnętrznego spokoju. Rozglądanie się i patrzenie na innych nie ma sensu, bo wtedy przychodzi właśnie stres, że ktoś już coś ma, a ja jeszcze nie. Wtedy popełnia się najwięcej błędów.
— wykładowca ASP
Reposted fromroxanne roxanne viasatyra satyra
viva-salvadore
0180 98c7 500
Reposted fromnutt nutt viasatyra satyra
viva-salvadore
9403 4be2 500
Reposted fromRowena Rowena viafajnychnielubie fajnychnielubie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl