Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 04 2017

viva-salvadore
viva-salvadore
3491 81b6
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven vianoelya noelya

Victorian Garden

Reposted fromszszsz szszsz viagdziejestola gdziejestola
viva-salvadore
Reposted frombluuu bluuu viadotknij dotknij
viva-salvadore
1403 6512
Reposted fromsavatage savatage viadotknij dotknij
viva-salvadore
Za młodu życie roztaczało się przed nami jak rozpoczęty dopiero poranek, pod każdym względem pełen możliwości i luk, ale w południe nagle coś się zjawia, co rości sobie prawo stać się ich życiem. W ogóle jest to coś tak nieoczekiwanego, jak kiedy pewnego dnia zjawi się przed nami człowiek, z którym korespondowaliśmy przez dwadzieścia lat nie znając go osobiście i wyobrażaliśmy go sobie zupełnie innym. A jeszcze o wiele dziwniejsze jest to, że większość ludzi wcale togo nie zauważa.

— Robert Musil, "Człowiek bez właściwości" Tom I
Reposted fromelloko elloko vianihilism nihilism
viva-salvadore
viva-salvadore
3531 714e
Reposted fromretro-girl retro-girl vianoelya noelya
viva-salvadore
1424 ba06
Reposted fromvintage-style vintage-style vianoelya noelya
6464 041e 500
viva-salvadore
1967 6b12
Reposted fromfafner fafner viagdziejestola gdziejestola
viva-salvadore
5650 c297
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
viva-salvadore
7189 676e
Reposted fromnuitlys nuitlys viafindesiecle findesiecle
viva-salvadore
2655 a24f 500
Reposted fromvermis vermis viabatgirl batgirl
viva-salvadore
6482 e5fa 500
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek viabatgirl batgirl
viva-salvadore
Reposted fromtulele tulele viaaskman askman

December 03 2017

viva-salvadore
Kiedy patrzysz w otchłań ona też patrzy na ciebie.
— Fryderyk Nietzsche.
Reposted frombaldur baldur viagdziejestola gdziejestola
4918 eb66
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viabluejane bluejane
2652 0d0f
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viagdziejestola gdziejestola
viva-salvadore
4863 8570
Reposted fromTaieri Taieri viajobi jobi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl